du Jardin des Mahonias

du Jardin des Mahonias

Cavalier King Charles Spaniel